เงื่อนไขรับประกันสินค้า /การคืนสินค้า ภายใน 7
 วัน


1. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้ารับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นต์ที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

2. กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง

3. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุดแตกหักบุบไหม้บิ่นงอเบี้ยวร้าวทะลุมีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

4. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมไฟไหม้ฟ้าผ่าแผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาวคราบออกไซด์คราบน้ำคราบมูลสัตว์มีรอยสนิมมีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรขาดเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

6. ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง Hardware, Software ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว

7. สินค้าต้องมี Sticker และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)ของทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุดฉีกขาดลบหลุดหาย หรือมีการแก้ไข Stickerรับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน

8. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.การรับประกันสินค้ามีเงื่อนไขรับประกันแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไข Supplier แต่ละรายโปรดตรวจสอบได้จากหน้าสินค้าที่เข้าชม

11.หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวที่กำหนดไว้ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้ากรณีที่เสีย ชำรุด ส่งซ่อม ได้ที่เว็บไซด์ DEEBUDDY ทางบริษัทจะดำเนินการ รับส่งสินค้า เคลม ไปยังผู้จัดจำหน่ายโดยตรง หากลูกค้ามีความประสงค์ เคลมสินค้าโดยตรงกับผู้จัดจำหน่ายด้วยตัวเอง ลูกค้า สามารถติดต่อบริษัทจัดจำหน่ายโดยตรงได้เช่นกัน

12.สินค้ารับประกัน 1 ปีจากผู้จัดจำหน่ายนับจากวันที่ซื้อ

 

 


นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า


  กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสั่งซื้อสินค้าที่ผิดพลาด ที่มาจากตัวลูกค้าเอง และบริษัทถือว่า ลูกค้ายืนยันยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงที่มีอยู่บนหน้าเว็บไซด์ ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้านี้แล้วจึงได้ทำการสั่งซื้อ

 • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่
  ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
 • บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน  7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้      
 • จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้าจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของ
  สินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
  ,จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับ
  ลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอ
  สงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7วัน หากเกิน
  จากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะคืนสินค้า ในกรณี สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมา
  ยังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ต้องการคืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
  ใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำไป
  จัดส่งให้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากบริษัทต้องส่งสินค้าใหม่กลับไปให้แก่ท่าน บริษัทขอจัดเก็บค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าวในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม หรือคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย ทั้งนี้การพิจารณาจากศูนย์ผู้ผลิตถือเป็นที่สิ้นสุด และท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าบริการจัดส่งสินค้าทั้งหมด

 


เงื่อนไขการคืนสินค้า


เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า

 ·  หลักฐานการซื้อขาย (ใบเสร็จรับเงิน) แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์ 

 ·  จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม

 ·  ระบุสาเหตุของการคืนสินค้า และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 


**สินค้าภายใต้เว็บไซด์นี้ไม่สามารถคืนสินค้าโดยสาเหตุ เปลี่ยนใจ/หรือไม่ต้องการ ภายหลังยืนยันการชำระเงิน และบริษัทได้ดำเนินการจัดส่ง
สินค้า ให้ลูกค้าตามความประสงค์แล้ว
 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการคืนเงิน
  ขั้นตอนการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ ลูกค้าให้ใว้คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 3 – 7 วันทำการสำหรับการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ รอบเก็บเงินถัดไปในกรณีที่คุณใช้บัตรเดบิตหรือเครดิตการคืนเงินอาจจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 45 วัน ขึ้นอยู่กับวิธีการคืนเงินและนโยบายการคืนเงินของแต่ละธนาคาร

กรณีชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนค่าสินเต็มจำนวน

กรณีชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต เงินจะคืนเข้าบัตรเครดิตที่ทำรายการภายใน 45 วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบของธนาคารนั้นๆด้วย

Site Mapหน้าทั้งหมดบทความ

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านFitbit Reseller Thailand
Fitbit Reseller Thailand
บริษัท ดีสเคาท์สโตร์ จำกัด ในฐานะตัวแทนจัดจำหน่าย สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ ในช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า ของ ทางบริษัทในทุกๆประเภท ที่จดทะเบียนไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรอง DBD Verified เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการซื้อสินค้า ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ท พร้อมกันนี้ ทางบริษัทยังให้ความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญ ในการเข้าใช้บริการ โดยปกป้องข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ SSL certificate ลูกค้าจึงช้อปปิ้งได้อย่างมั่นใจ ในความปลอดภัยทุกการสั่งซื้อ
เบอร์โทร : 02-080-5605
อีเมล : Dservice@Dstore.co.th
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก